Dotazy

Mapa rozmístění územně příslušných distribučních společností

Mapa

Nedojde při změně dodavatele k přerušení dodávky elektrické energie?

Změna dodavatele proběhne kontinuálně bez přerušení dodávky elektrické energie. Žádný dodavatel Vám totiž nemůže přerušit dodávky elektrické energie, pokud zákazník řádně a včas platí za dodávky elektrické energie je tato dodávka ze zákona daným právem pro všechny zákazníky všech společností.

Nemohou mi odmontovat hodiny nebo „odstřihnout“?

Váš stávající dodavatel Vám nemůže odmontovat hodiny, protože ty jsou v majetku místně příslušného distributora (což je jiný právní subjekt). Ten je také oprávněn Vás „odstřihnout“ pouze v případě, pokud s ním není řádně uzavřena smlouva, nebo jsou evidovány tzv. černé odběry.

Kdo bude provádět odečty hodin?

Jednou ročně je bude zdarma provádět servisní firma Vašeho místně příslušného distributora, během roku budou odečty, dle Vašich požadavků řešeny formou tzv. samoodečtů.

Kde budu nahlašovat poruchy a kdo je bude odstraňovat?

Veškeré poruchy budete nahlašovat (a také jako doposud i odstraňovat) Váš stávající místně příslušný distributor elektrické energie, a to pro všechny zákazníky stejně, bez ohledu na to, od koho kdo smluvně odebírá elektrickou energii.

Z čeho je složená výsledná cena dodávky elektřiny?

Na liberalizovaném trhu je výsledná cena dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky složena z regulovaných cen stanovených energetickým regulačním úřadem,tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi, a dále se zajištěním stability elektroenergetického systému z technického i obchodního hlediska.

Druhou a podstatnou částí výsledné ceny elektřiny je neregulovaná cena silové elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé ( výrobci a obchodníci ).

Jaké položky jsou na faktuře za elektřinu?

Výsledná faktura za dodávku elektřiny je rozdělena na dvě základní části. První část obsahuje jednotlivé regulované položky stanovené Energetickým regulačním úřadem: Cena za distribuci – platba je rozdělena na pohyblivou a pevnou složku. Pohyblivá složka ceny distribuce, tj. platba za odebrané množství elektrické energie v Kč/MWh. Pevná složka ceny distribuce ( platba za příkon podle velikosti jističe). Jedná se například o náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy, náklady na měření, prováděný odečtů apod. Cena za systémové služby – tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. Podpůrné služby jsou, zjednodušeně řečeno, pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí elektřinu pro dodávku konečným zákazníkům, ale pracují jako záložní zdroje pro případ náhlého výpadku jiného zdroje či náhlé změny zatížení v elektrizační soustavě vyvolané skokovou změnou odběru či výroby.

Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. V České republice je s ohledem na závazky vůči EU podporována výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), druhotných zdrojů (DZ) a dále z kogenerace ( kombinované výroby elektřiny a tepla – KVET). Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou však obecně vyšší než z klasických elektráren (uhelných a jaderných), proto se všichni koneční zákazníci podílí na hrazení těchto vícenákladů.

Cena za činnost operátora trhu ( OTE ) – poslední částí regulované ceny jsou služby společnosti Operátora trhu s elektřinou, a.s. Tato společnost zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované ( odebrané ) elektřiny. Druhá část faktury obsahuje vlastní platbu za neregulovanou silovou elektřinu včetně obchodní marže dodavatele ( u odběrů na hladině nízkého napětí je obvykle platba rozdělena na nízký a vysoký tarif a dále je účtován paušální poplatek za obchodní činnosti). K výsledné ceně za dodávku elektřiny je nutné dále připočíst daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty.

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Oprávněný zákazník má právo si zvolit libovolného dodavatele silové elektřiny a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt s ohledem na charakter a množství své spotřeby. Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno. Distributora si tedy nelze vybrat. Zákazník na hladině nízkého napětí však může změnit distribuční sazbu při splnění podmínek pro její přiznání, popř. může změnit velikost jističe. Převážná většina odběratelů v České republice je připojena do elektrizační soustavy prostřednictvím regionálních distribučních společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., nebo PREdistribuce, a.s. Ze strany zákazníka není také možné ovlivnit cenu za ostatní regulované položky.

Co je to daň z elektřiny?

Povinnost zavést systém zdanění elektřiny s účinností od 1. ledna 2008 vyplívá pro Českou republiku z ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice 2004/74/ES. Zdanění elektřiny upravuje část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Daň z  elektřiny ve výši 28,30 Kč/MWh je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, na straně spotřeby je od daně osvobozena elektřina používaná v některých energeticky náročných odvětvích ( např. elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, atd. ) Daň z elektřiny je obdobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tj. konečným zákazníkem.

Kdo je odběratelem kategorie D?

Odběratelem kategorie D je fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě nízkého napětí a používá odebranou elektřinu pouze k potřebám vlastním nebo osob v její domácnosti. Do kategorie D spadají také odběry ve společných prostorách bytových domů, typicky například osvětlení a vytápění chodeb, pohon výtahů atd. V těchto prostorách však nesmí docházet k podnikatelské činnosti

Nejsou v nabídce skryty nějaké další poplatky?

Naše nabídka je úplná a konečná a neobsahuje žádné další poplatky, a to ani při ukončení spolupráce.

Garantujete cenu?

Naše cena je garantovaná vždy na celý kalendářní rok, s novou cenou budete seznámeni včas, tak aby jste měli možnost posoudit naši nabídku s konkurenčními nabídkami.

Na co si dávat pozor?

Pozor na nepravdivé, klamavé či zavádějící informace, popřípadě nátlak od Vašeho stávajícího dodavatele při odchodu. Solidnost a profesionalita se mnohdy projeví i tím, že se Váš případný odchod nebude zbytečně komplikovat či zatěžovat.

Kde naleznu Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie?

Kontrolní seznam evropského spotřebitele naleznete na: http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie?inheritRedirect=true

Firma:
Jméno: *
Telefon: *
E-mail: *
 
Text: *
 
 
Kontrolní kód: *

Naše služby

Nevyhovuje Vám přístup Vašeho stávajícího dodavatele k Vám jako zákazníkům?

Klikněte zde na nabídku našich služeb »

Ceník elektrické energie a zemního plynu

Nevyhovují Vám Vaše stávající ceny elektrické energie a zemního plynu?

Klikněte zde pro cenovou nabídku »

Přihláška k odběru elektrické energie a zemního plynu

Chcete využít našich služeb?

Zobrazit postup změny dodavatele »

Váš dodavatel

Central Energy, s.r.o.
náměstí Přátelství 1518/4
102 00  Praha 15 - Hostivař
Kontakní údaje »


Elektrocentrum | Polymery | Svítidla | Výpočetní technika